SPORZĄDZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu obowiązków związanych z bilansowym zamknięciem roku oraz przygotowaniem sprawozdania finansowego.

Prowadzący szkolenie skupi się na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego. Omówi te zagadnienia, które w tym okresie są najważniejsze, często są pomijane oraz te, gdzie występuje największe ryzyko popełnienia błędu.
 

Podczas szkolenia omówimy:

 • Najważniejsze zmiany w polskim prawie bilansowym i gospodarczym wpływające na sprawozdanie finansowe za rok 2022
 • Polski Ład, a zmiany w prawie bilansowym
 • Istotne zmiany w polskim prawie podatkowym i gospodarczym w zakresie sprawozdań finansowych
 • Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – wymogi sprawozdawcze
 • Kierunek planowanych zmian przepisów prawa bilansowego i podatkowych w latach 2022-2023
 • Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce
 • Polskie prawo bilansowe za rok 2022 i ich wpływ na sprawozdawczość finansową
 • Szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
 • Analiza pozioma i pionowa bilansu i rachunku zysków i strat, a także analiza rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym
 • Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego
 • Inwentaryzacja- zasady ewidencji oraz rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
 • Powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej
 • Księgi rachunkowe w wersji elektronicznej – w formacie JPK
 • Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy – WYBRANE ZAGADNIENIA
 • Zastosowanie uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów przez jednostki małe i mikro
 • Weryfikacja polityki rachunkowości w zakresie zmian ustawy o rachunkowości
 • Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie – wybrane zagadnienia
 • Prezentacja przychodów i kosztów – wybrane zagadnienia
 • Podstawowe zasady tworzenia rezerw na zobowiązania
 • Odroczony podatek dochodowych
 • Elektroniczne sprawozdanie- zasady sporządzania i przekazywania

 

Cena: 650 zł brutto

Czas: 16 godzin zegarowych

Chcesz dołączyć?

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności

Zadaj nam pytanie lub zostaw do siebie kontakt

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności
Sprawdź podobne szkolenia

DOFINANSOWANE KFS

...

ANALIZA FINANSOWA KFS

Ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy

Sprawdź
...

KULTURA ORGANIZACYJNA W KONTEKŚCIE GLOBALNYM

Komunikacja Międzykulturowa w Firmie Globalnej

Sprawdź